Algemene voorwaarden

De Verf & Behang Specialist  is de webwinkel met verf, behang en toebehoren van VBS Geurt Jansen VOF. Gevestigd aan de Stationsstraat 75 te Ermelo; Telefoon: 0341-493 575; E-mail: [email protected]. KVK-nummer
Harderwijk: 08080608; BTW-nummer: NL 8075.33.804.B01.

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Verkoper: VBS Geurt Jansen VOF
1.2 Koper: iedere natuurlijke of rechtspersoon die bij Verkoper goederen afneemt.
1.3 Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep eneen overeenkomst op afstand aangaat met de Verkoper.
1.4 Overeenkomst: de koopovereenkomst tussen Verkoper en Koper krachtens welke goederen en/of diensten worden geleverd aan of verricht voor Koper.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden gelden, met uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden voor iedere aanbieding, bestelling en iedere overeenkomst tussen De Verf & Behangspecialist en de koper, waarop Verkoper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst
3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Koper van het aanbod van Verkoper en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
3.2 Na aanvaarding door de consument bevestigt verkoper schriftelijk de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Artikel 4 Aanbod en prijs
4.1 Alle vermelde prijzen voor de aangeboden goederen en diensten zijn inclusief B.T.W. en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
4.2 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst de prijs wordt verhoogd, heeft koper het recht de overeenkomst binnen 10 dagen na mededeling de overeenkomst te ontbinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.
4.3 Alle opgaven door Verkoper van prijzen, specificaties en of andere aanduidingen van goederen op haar website worden met zorgvuldigheid gedaan. Verkoper kan echter niet instaan voor de juistheid van deze gegevens of voor het feit dat zich afwijkingen hiervan kunnen voordoen. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Verkoper niet. Verkoper heeft dan ook het recht overeenkomsten aangegaan op basis van deze onjuistheden met onmiddellijke ingang te ontbinden dan wel te vernietigen.

Artikel 5 Verzendkosten
5.1. Koper is geen verzendkosten verschuldigd indien Koper de door hem bestelde goederen ophaalt bij Verkoper en/of het orderbedrag minimaal 100 euro bedraagt (voor het buitenland gelden uitzonderingen)..
5.2 Indien Verkoper de door Koper bestelde goederen bij Koper thuis dient af te leveren binnen Nederland, dient koper verzendkosten te voldoen tenzij het orderbedrag minimaal 100 euro bedraagt. Koper dient de verzendkosten te betalen van € 6,95 per zending indien het orderbedrag lager is dan 100 euro. Koper dient de verzendkosten te betalen van € 4,95 per zending indien de zending door de brievenbus past. Verzendtarieven gelden binnen Nederland. Voor zendingen naar het buitenland gelden andere tarieven, deze worden getoond op de bestelpagina.

Artikel 6 Herroepingsrecht tijdens bedenktijd
6.1 Consument kan na ontvangst van de goederen de overeenkomst zonder opgaaf van redenen met Verkoper ontbinden. Consument heeft deze bevoegdheid gedurende zeven werkdagen na ontvangst van de goederen, ingaande de dag na ontvangst door Consument, tenzij anders overeengekomen is conform 4.3.
6.2 Consument heeft gedurende zeven werkdagen het recht om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren.
6.3 Beperkingen of uitsluitingen van het herroepingsrecht binnen de bedenktijd van zeven werkdagen - op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen, zoals speciaal afgesneden materialen, speciaal bestelde goederen zoals behang en mengmachineverf - zijn op diverse artikelen in het assortiment van toepassing. Het herroepingsrecht zal worden uitgesloten voor producten die door de Verkoper tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument. Daaronder vallen onder andere afgesneden materialen, speciaal bestelde goederen zoals behang en op maat gemaakte producten als mengverf.
6.4 Indien Consument de overeenkomst wenst te ontbinden op grond van het bepaalde in dit artikel dan dient Consument dit binnen de termijn als genoemd in dit artikel schriftelijk te melden aan Verkoper.
6.5 De te retourneren goederen dienen bij terugontvangst door Verkoper onbeschadigd te zijn en verpakt te worden in de originele verpakking.
6.6 De verzendkosten van retourneringen zijn voor rekening van Consument.
6.7 Bij vooruitbetaling zal Verkoper het aankoopbedrag binnen 30 dagen aan Consument terugbetalen, inclusief de betaalde kosten van toezending. De kosten van toezending zullen slechts worden terugbetaald indien Consument de gehele bestelling retourneert.
6.8 Dit artikel is niet van toepassing op de koper niet zijnde consument.

Artikel 7 Leveringen
7.1 Aflevering geschiedt doordat de goederen rechtstreeks bij Koper thuisbezorgd worden of per post aan Koper zullen worden verzonden, in welk geval aflevering plaatsvindt op het door Koper opgegeven adres tenzij anders overeen gekomen. Aflevering kan ook plaatsvinden doordat Koper de door hem bestelde goederen ophaalt bij Verkoper. Koper dient bij het plaatsen van de bestelling de wijze van levering aan te geven.
7.2 Het risico van de afgeleverde goederen terzake gaat over op de Koper op het moment van aflevering.
7.3 Indien levering door overmacht niet mogelijk is, heeft Koper geen recht op schadevergoeding

Artikel 8 Levertijd
8.1 Consument ontvangt zijn bestelling met bekwame spoed en uiterlijk binnen 30 dagen na totstandkoming van de overeenkomst. Indien de bezorging binnen deze termijn niet mogelijk is wegens het niet voorradig zijn van de zaak dan wel een andere oorzaak voor de vertraging heeft of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt Consument binnen 30 dagen na het aangaan van de overeenkomst hiervan bericht. Consument heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.
8.2 Indien de overeenkomst slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd heeft Consument alleen de mogelijkheid tot gehele annulering van de overeenkomst indien de verschillende Algemene Voorwaarden van Verfze.nl goederen een aantoonbare samenhang vertonen. Indien geen sprake is van een aantoonbare samenhang van de verschillende goederen dan kunnen door consument slechts die goederen worden geannuleerd die niet binnen 30 dagen geleverd kunnen worden.
8.3 Dit artikel is niet van toepassing op de koper niet zijnde consument.

Artikel 9 Betalingen
9.1 Betalingen dienen te geschieden via iDeal of door vooraf betaling. 9.2 De verzendkosten worden aan de koper doorberekend en zullen in het bestelproces zichtbaar worden gemaakt.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1 Indien verkoper aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
10.2 Indien verkoper aansprakelijk is voor directe schade, dan is de aansprakelijkheid van Verkoper ten opzicht van Koper per gebeurtenis beperkt tot het aankoopbedrag van het betreffende product.
10.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
-de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
-de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van verkoper aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan verkoper toegerekend kunnen worden;
-redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper aantoont dat deze kosten hebben geleld tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
10.4 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade.
10.5 Dit artikel blijft van kracht na beëindiging van de opdracht c.q. ontbinding van de overeenkomst ongeacht reden van beëindiging c.q. ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 11 Klachten
11.1 Klachten over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Verkoper te leveren goederen kunnen door koper uiterlijk binnen 8 dagen na ontdekking hiervan worden ingediend bij Verkoper Naam, adres, postcode, plaats, e-mailadres.
11.2 Verkoper zal uiterlijk binnen 14 dagen de klacht in behandeling nemen. Indien deze termijn niet kan worden nageleefd zal verkoper hierover koper informeren onder opgaaf van redenen.

Artikel 12 Toepasselijk Recht
Op overeenkomsten tussen Verkoper en Koper waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.